Tìm nghiệm của đa thức A(x) = $x^{2}$ – 7x + 12

Tìm nghiệm của đa thức A(x) = $x^{2}$ – 7x + 12
Viết một bình luận