Tìm số còn thiếu: $\begin{matrix} 40 & 24 & 8 \\ 45 & 19 & 13 \\ 29 & 5 & 12 \\ (\phantom{!}) & 15 & 17 \end{matrix}$ $\ph

Tìm số còn thiếu:
$\begin{matrix}
40 & 24 & 8 \\
45 & 19 & 13 \\
29 & 5 & 12 \\
(\phantom{!}) & 15 & 17
\end{matrix}$
$\phantom{!}$
`\bb \text{(A)}` `49`
`\bb \text{(B)}` `50`
`\bb \text{(C)}` `51`
`\bb \text{(D)}` `52`
`\bb \text{(E)}` `53`Viết một bình luận

Câu hỏi mới