Tìm số hữu tỉ x trong các tỉ lệ thức sau :x : 6 =-3:4;5:x=15:-20 b)Tìm 2 số a,b biết rẳng a:4=b:3 và a~b=5

Tìm số hữu tỉ x trong các tỉ lệ thức sau 😡 : 6 =-3:4;5:x=15:-20 b)Tìm 2 số a,b biết rẳng a:4=b:3 và a~b=5Viết một bình luận

Câu hỏi mới