Tìm số hữu tỉ x trong các tỉ lệ thức sau: a) x/6 = -24/18 b) 5/x = 25/10

Tìm số hữu tỉ x trong các tỉ lệ thức sau:
a) x/6 = -24/18
b) 5/x = 25/10
Viết một bình luận