tìm x,y biết: (x-2)^2 + (y+3)^2 = 0

tìm x,y biết:
(x-2)^2 + (y+3)^2 = 0Viết một bình luận

Câu hỏi mới