tìm x, y: Có giá trị lớn nhất A=0,75 – |x – 3,2| B= 5,5 – |2X-1,5| C= -|10,2 – 3x|-14 D= 4 – |5x-2| – |3y + 12|

tìm x, y: Có giá trị lớn nhất
A=0,75 – |x – 3,2|
B= 5,5 – |2X-1,5|
C= -|10,2 – 3x|-14
D= 4 – |5x-2| – |3y + 12|

1 bình luận về “tìm x, y: Có giá trị lớn nhất A=0,75 – |x – 3,2| B= 5,5 – |2X-1,5| C= -|10,2 – 3x|-14 D= 4 – |5x-2| – |3y + 12|”

 1. Giải đáp:
  A=0,75-|x-3,2|
  Ta có:
  |x-3,2|>=0∀x
  => A=0,75-|x-3,2|<=0,75 ∀x
  Dấu “=” xảy ra:
  |x-3,2|=0
  => x-3,2=0
  => x=3,2
  Vậy A_(max)=0,75 <=> x=3,2
  B=5,5-|2x-1,5|
  Ta có:
  |2x-1,5|>=0∀x
  => B=5,5-|2x-1,5|<=5,5
  Dấu “=” xảy ra:
  |2x-1,5|=0
  => 2x-1,5=0
  => 2x=1,5
  => x=0,75
  Vậy B_(max)=5,5 <=> x=0,75
  C=-|10,2-3x|-14
  Ta có:
  |10,2-3x|>=0∀x
  => -|10,2-3x|<=0∀x
  => C=-|10,2-3x|-14 <= -14∀x
  Dấu “=” xảy ra:
  |10,2-3x|=0
  <=> 10,2-3x=0
  <=> 3x=10,2
  <=> x=3,4
  Vậy C_(max)=-14 <=> x=3,4
  D=4-|5x-2|-|3y+12|
  Ta có:
  |5x-2|>=0∀x
  |3y+12|>=0∀y
  => D=4-|5x-2|-|3y+12|<=4∀x,y
  Dấu “=” xảy ra:
  {{:(5x-2=0),(3y+12=0):}
  <=> {{:(5x=2),(3y=-12):}
  <=> {{:(x=2/5),(y=-4):}
  Vậy D_(max)=4 <=> (x,y)=(2/5; -4)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới