Tìm x,y thuộc N/ x^2 – y^2 = 1998

Tìm x,y thuộc N/ x^2 – y^2 = 1998Viết một bình luận

Câu hỏi mới