Tìm x,y,z : 3x = 2y ; 4x = 2z và x + y + z = 27

Tìm x,y,z : 3x = 2y ; 4x = 2z và x + y + z = 27Viết một bình luận

Câu hỏi mới