Tìm x,y,z 9x=8y=12z và 2x+3y-z=-2/5

Tìm x,y,z
9x=8y=12z và 2x+3y-z=-2/5

1 bình luận về “Tìm x,y,z 9x=8y=12z và 2x+3y-z=-2/5”

 1. Với 9x=8y => x/8=y/9 => x/96=y/108 (1)
  Với 8y=12z=>y/12=z/8=>y/108=z/72 (2)
  Từ (1) và (2) suy ra: x/96=y/108=z/72 và 2x+3y-z=-2/5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  x/96=y/108=z/72=(2x+3y-z)/(192+324-72)=(-2/5)/444=-1/1110
  Với x/96=-1/1110 => x= – (96.1)/1110=-16/185
  Với y/108=-1/1110=>y=-(108.1)/1110 = -18/185
  Với z/72=-1/1110 => z= – (72.1)/1110=-12/185
  Vậy x=-16/185; y=-18/185;z=-12/185 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới