Tìm x,y,z a) x/-2 = -8/x b) x/3 = y/4 ; 3z = 5y và 2x – 3y +z = 6 c) x-1/x+5 = 6/7

Tìm x,y,z
a) x/-2 = -8/x
b) x/3 = y/4 ; 3z = 5y và 2x – 3y +z = 6
c) x-1/x+5 = 6/7Viết một bình luận

Câu hỏi mới