tìm x,y,z biết: e)2x=y ; 4y=3z và 4x+5y +6z =270 f)2x= 3y ; 4y=5z và x+y+z= 99 g)2x=3y=5zz và x-y+z=-33 h)6x=10y=15z và x+y-z

tìm x,y,z biết:
e)2x=y ; 4y=3z và 4x+5y +6z =270
f)2x= 3y ; 4y=5z và x+y+z= 99
g)2x=3y=5zz và x-y+z=-33
h)6x=10y=15z và x+y-z-=90Viết một bình luận

Câu hỏi mới