Tìm x,y,z thoả mãn |7x-5y|+ |2z-3x|+|xy+yz+zx-2000|=0

Tìm x,y,z thoả mãn
|7x-5y|+ |2z-3x|+|xy+yz+zx-2000|=0Viết một bình luận

Câu hỏi mới