tìm xyz biết 2x/3=3y/4=5z/6 và x-y+z =41

tìm xyz biết 2x/3=3y/4=5z/6 và x-y+z =41Viết một bình luận

Câu hỏi mới