tính : 2/(1.2.3) + 2/(2.3.4) + ….. + 2/(37.38.39)

tính :
2/(1.2.3) + 2/(2.3.4) + ….. + 2/(37.38.39)

2 bình luận về “tính : 2/(1.2.3) + 2/(2.3.4) + ….. + 2/(37.38.39)”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2/(1.2.3)+2/(2.3.4)+…+2/(37.38.39)
  =(3-1)/(1.2.3)+(4-2)/(2.3.4)+…+(39-37)/(37.38.39)
  =1/(1.2)-1/(2.3)+1/(2.3)-1/(3.4)+…+1/(37.38)-1/(38.39)
  =1/(1.2)-1/(38.39)
  =1/2-1/1482
  =741/1482-1/1482
  =740/1482=370/741

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét : 2/[a(a+1)(a+2)]=(a+2-a)/[a(a+1)(a+2)]=(a+2)/[a(a+1)(a+2)]-a/[a(a+1)(a+2)]=1/[a(a+1)]-1/[(a+1)(a+2)]
  Đặt : A=2/(1*2*3)+2/(2*3*4)+….+2/(37*38*39)
  ⇒ A=1/(1*2)-1/(2*3)+1/(2*3)-1/(3*4)+…..+1/(37*38)-1/(38*39)
  ⇒ A=1/2-1/1482
  ⇒ A=370/741
  color{Red}{@Ss} 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới