tính 3^19.2^9+5.9^9.2^9 / 3^19.2^9+9^10.2^10

tính
3^19.2^9+5.9^9.2^9 / 3^19.2^9+9^10.2^10

1 bình luận về “tính 3^19.2^9+5.9^9.2^9 / 3^19.2^9+9^10.2^10”

  1. $\dfrac{3^{19}.2^9+5.9^9.2^9}{3^{19}.2^9+9^{10}.2^{10}}\\=\dfrac{3^{19}.2^9+5.\left(3^2\right)^9.2^9}{3^{19}.2^9+\left(3^2\right)^{10}.2^{10}}\\ =\dfrac{3^{19}.2^9+5.3^{18}.2^9}{3^{19}.2^9+3^{20}.2^{10}}\\ =\dfrac{3^{18}.2^9\left(3+5\right)}{3^{19}.2^9\left(1+3.2\right)}\\ =\dfrac{8}{3.7}\\ =\dfrac{8}{21}$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới