tính B = 4^2 . 25^2 + 32.125 / 2^3 . 5^2

tính
B = 4^2 . 25^2 + 32.125 / 2^3 . 5^2Viết một bình luận

Câu hỏi mới