tính chu vicủa hình chữ nhật biết rằng chiều dài và chieuf rộng lần lượt tỉ lệ với hai lần chiều dài hơn 3 lần chiều chiều rộ

tính chu vicủa hình chữ nhật biết rằng chiều dài và chieuf rộng lần lượt tỉ lệ với hai lần chiều dài hơn 3 lần chiều chiều rộng là 8cmViết một bình luận