Tính giá trị biểu thức : D =2x + 2y +3xy (x+y)+5x ²y ³ +5x ³y ² + 2 biết x+y =0

Tính giá trị biểu thức : D =2x + 2y +3xy (x+y)+5x ²y ³ +5x ³y ² + 2 biết x+y =0Viết một bình luận

Câu hỏi mới