Tính giá trị các biểu thức sau: `\color{red}{\bb \text{b)}` `\bb \text{B} = 3^{100} – 3^{99} + 3^{98} – 3^{97} + … – 3^{3}

Tính giá trị các biểu thức sau:
`\color{red}{\bb \text{b)}` `\bb \text{B} = 3^{100} – 3^{99} + 3^{98} – 3^{97} + … – 3^{3} + 3^{2} – 3 + 1`

2 bình luận về “Tính giá trị các biểu thức sau: `\color{red}{\bb \text{b)}` `\bb \text{B} = 3^{100} – 3^{99} + 3^{98} – 3^{97} + … – 3^{3}”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   b) B = 3^100 – 3^99 + 3^98 – 3^97 +…-3^3+3^2-3+1
  => 3B = 3(3^100-3^99 + 3^98 – 3^97 + … – 3^3 +3^2 -3+1)
  => 3B = 3^101 – 3^100 + 3^99 – 3^98 + … + 3^4 + 3^3-3^2+3
          B =             3^100 – 3^99 + 3^98 -3^97 + …-3^3+3^2-3+1
  => 3B + B = 3^101 + 1
  => 4B = 3^101+1
  => B = (3^101+1)/4

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  B = 3^100 – 3^99 + 3^98 – 3^97 + … – 3^3 + 3^2 – 3 + 1
  ⇒ B= 1 – 3 + 3^2 – 3^3 + … – 3^97 + 3^98 – 3^99 + 3^100
  ⇒ 3B = 3 – 3^2 + 3^3 – 3^4 + … – 3^98 + 3^99 – 3^100 + 3^101
  ⇒ 3B  +B = (3 – 3^2 + 3^3 – 3^4 + … – 3^98 + 3^99 – 3^100 + 3^101) + (1 – 3 + 3^2 – 3^3 + … – 3^97 + 3^98 – 3^99 + 3^100)
  ⇒ 4B = 3^101 + 1
  ⇒ B = (3^101 + 1)/4
  Vậy B = (3^101 + 1)/4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới