Tính giá trị của biểu thức : B = 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5 + 4 × 5 × 6 + … + 17 × 18 × 19

Tính giá trị của biểu thức :
B = 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5 + 4 × 5 × 6 + … + 17 × 18 × 19Viết một bình luận

Câu hỏi mới