Tính giá trị của biểu thức `M = (2x^2 + 3x – 2)/?(x+2)` `x = -1` `|x| = 3`

Tính giá trị của biểu thức `M = (2x^2 + 3x – 2)/?(x+2)`
`x = -1`
`|x| = 3`Viết một bình luận

Câu hỏi mới