tính giúp:( 5x+7)(2x-1)-(10x-3)(x+2)

tính giúp:( 5x+7)(2x-1)-(10x-3)(x+2)Viết một bình luận