tính nhanh nếu đc c) 2/5 . ( -3/7 ) + 3/5 . ( -3/7) d) 3/2 – ( 3/4 + 11/8 )

tính nhanh nếu đc
c) 2/5 . ( -3/7 ) + 3/5 . ( -3/7)
d) 3/2 – ( 3/4 + 11/8 )

2 bình luận về “tính nhanh nếu đc c) 2/5 . ( -3/7 ) + 3/5 . ( -3/7) d) 3/2 – ( 3/4 + 11/8 )”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\dfrac{2}{5}$ $\text{.(}$$\dfrac{- 3 }{ 7}$$\text{) +}$ $\dfrac{3}{5}$$\text{. (}$ $\dfrac{- 3 }{7}$$\text{)}$
  $\text{= (}$ $\dfrac{-3}{7}$ $\text{) + (}$$\dfrac{2}{5}$$\text{+}$$\dfrac{3}{5}$$\text{)}$
  $\text{=(}$ $\dfrac{-3}{5}$ $\text{) . 1}$
  $\text{=(}$ $\dfrac{- 3}{ 7}$ $\text{)}$
  $\dfrac{3}{2}$ – ( $\dfrac{3}{4}$ + $\dfrac{11}{8}$ )
  = ($\dfrac{3}{2}$ – $\dfrac{3}{4}$) + $\dfrac{11}{8}$
  = $\dfrac{3}{4}$ + $\dfrac{11}{8}$
  = $\dfrac{6}{8}$ + $\dfrac{11}{8}$
  = $\dfrac{17}{8}$
  $\text{@ hamy}$

  Trả lời
 2. \bb c)
  2/5*(-3/7)+3/5*(-3/7)
  =(-3/7).(2/5+3/5)
  =(-3/7)*5/5
  =(-3/7)*1
  =-3/7
  $\\$
  \bb d)
  3/2-(3/4+11/8)
  =3/2-3/4-11/8
  =(3/2-3/4)-11/8
  =3/4-11/8
  =-5/8

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới