tính số đo của tam giác ABC,biết rằng các góc này tỉ lệ với 2;3;4

tính số đo của tam giác ABC,biết rằng các góc này tỉ lệ với 2;3;4

2 bình luận về “tính số đo của tam giác ABC,biết rằng các góc này tỉ lệ với 2;3;4”

 1.                                                                           Giải:
  Gọi số đo các góc của ΔABC lần lượt là: x,y,z ( x,y,z>0 )
  Theo đề bài, ta có:
               x/2=y/3=z/4 và x+y+z=180^o
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
               x/2=y/3=z/4=(x+y+z)/(2+3+4)= ( 180^o )/9=20^o
  ⇒ x=20^o .2=40^o
  ⇒ y=20^o .3=60^o
  ⇒ z=20^o. 4=80^o
  Vậy, số đo các góc của ΔABC lần lượt là:
                          40^o, 60^o và 80^o
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận