toán lớp 7 3 đội máy cày làm trên 3 cánh đồng cùng diện tích đội thứ làm hoàn thành công việc trong 18 ngày đội thứ 2 trong 3

toán lớp 7 3 đội máy cày làm trên 3 cánh đồng cùng diện tích đội thứ làm hoàn thành công việc trong 18 ngày đội thứ 2 trong 30 ngày đội thứ 3 trong 24 ngày biết đội thứ 2 hơn đội thứ 3 9 máy cày hỏi mỗi đọi có bao nhiêu máyViết một bình luận