từ số 1 đến 100 có bao nhiêu số chia cho 2 và 5 đều dư 1

từ số 1 đến 100 có bao nhiêu số chia cho 2 và 5 đều dư 1Viết một bình luận

Câu hỏi mới