x : y : z = 3 : 8 : 5 và -x-y+z=28

x : y : z = 3 : 8 : 5 và -x-y+z=28Viết một bình luận

Câu hỏi mới