(x – 1)(x + 2)(x – 6)(x – 3) = 34

(x – 1)(x + 2)(x – 6)(x – 3) = 34

2 bình luận về “(x – 1)(x + 2)(x – 6)(x – 3) = 34”

 1. (x-1)(x+2)(x-6)(x-3)=34
  <=>[(x-1)(x+2)][(x+6)(x-3)]=34
  <=>(x^2 -4x+3)(x^2 +4x-12)=34
  Đặt k=x^2 -4x
  => Phương trình trở thành:
  (k+3)(k-12)-34=0
  <=>k^2 -9k -70=0
  <=>(x-4)(x+15)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x-4=0\\x+15=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=-15\end{array} \right.\) 
  =>x^2 -4x=4
  x^2 -4x=-15
  Trường hợp 1:
  x^2 -4x=4
  <=>x^2 -4x-4=0
  \Delta =(-4)^2 -4.1.(-4)=16-(-16)=32
  =>x =(-(-4)+-\sqrt{32})/(2.1)=(4+-\sqrt{32})/2=2+-\sqrt{4}=2+2 hoặc 2-2
  =>x=4 hoặc 0
  Trường hợp 2:
  x^2 -4x=-15
  <=>x^2 -4x+15=0
  \Delta =(-4)^2 -4.1.15=16-60=-44<0 (Vô nghiệm)
  Vậy phương trình có tập nghiệm là S={4;0}.
   

  Trả lời

Viết một bình luận