(x+1)^3 + (x-1)^3 = 6(x^2+x+1) giúp mình với mới học đến dạng này chi tiết ra nhé

(x+1)^3 + (x-1)^3 = 6(x^2+x+1)
giúp mình với
mới học đến dạng này chi tiết ra nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới