(x-1)(x+3)(x-4)(x+5)=0 giải pt

(x-1)(x+3)(x-4)(x+5)=0
giải ptViết một bình luận

Câu hỏi mới