1) a^4 +16 2) x^4+4 3)x^2-2x-3 4)2x^2-5xy+3y^2

1) a^4 +16
2) x^4+4
3)x^2-2x-3
4)2x^2-5xy+3y^2Viết một bình luận

Câu hỏi mới