1. Tìm x biết: a, x(x-3) + 5x = x ² – 8 b, 3( x+4) – x ² – 4x = 0 c, 7x ³ + 12x ² – 4x = 0 2. Tìm a sao cho đa thức x^4 – x

1. Tìm x biết:
a, x(x-3) + 5x = x ² – 8
b, 3( x+4) – x ² – 4x = 0
c, 7x ³ + 12x ² – 4x = 0
2. Tìm a sao cho đa thức x^4 – x ³ + 6x ² – x + a chia hết cho đa thức x ² – x + 5Viết một bình luận

Câu hỏi mới