1/Tìm pt tương đương vs pt: 2x+3=3x-4?

1/Tìm pt tương đương vs pt: 2x+3=3x-4?
Viết một bình luận