`(2x^2-3)^2-16(x+3)^2=0` Cú tui đi tròi

`(2x^2-3)^2-16(x+3)^2=0`
Cú tui đi tròiViết một bình luận

Câu hỏi mới