`x^2+3x+2` ptdttnt………………….

`x^2+3x+2`
ptdttnt………………….Viết một bình luận

Câu hỏi mới