x^2 + 6x + 9 Phân tách đa thức thành nhân tử = pp tách

x^2 + 6x + 9
Phân tách đa thức thành nhân tử = pp táchViết một bình luận

Câu hỏi mới