3/(1 – x) + 4/(x + 1) = 1/(x ^ 2 – 1)

3/(1 – x) + 4/(x + 1) = 1/(x ^ 2 – 1)Viết một bình luận

Câu hỏi mới