x^3+x^2+36x-3 hứa trả 5* và tlhn

x^3+x^2+36x-3
hứa trả 5* và tlhn

1 bình luận về “x^3+x^2+36x-3 hứa trả 5* và tlhn”

 1. nhớ hay nhất 
  1. Để giải biểu thức này, ta có thể sử dụng phương pháp nhóm và rút gọn:
   x^3 + x^2 + 36x – 3
   = x^2(x + 1) + 36(x + 1) – 39
   = (x^2 + 36)(x + 1) – 39
   Vậy biểu thức ban đầu có thể được rút gọn thành (x^2 + 36)(x + 1) – 39.
   Ta thấy rằng (x^2 + 36) luôn lớn hơn hoặc bằng 36 với mọi giá trị của x. Do đó, (x^2 + 36)(x + 1) luôn lớn hơn hoặc bằng 36(x + 1).
   Vậy ta có:
   x^3 + x^2 + 36x – 3 >= 36(x + 1) – 39 = 36x – 3
   Điều này có nghĩa là biểu thức ban đầu luôn lớn hơn hoặc bằng 36x – 3 với mọi giá trị của x.
   Để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức ban đầu, ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của 36x – 3. Để làm được điều này, ta có thể sử dụng đạo hàm:
   (36x – 3)’ = 36
   Đạo hàm này luôn dương với mọi giá trị của x, do đó biểu thức 36x – 3 là một hàm tuyến tính đồng biến. Vậy giá trị nhỏ nhất của nó đạt được khi x nhận giá trị nhỏ nhất.
   Để tìm giá trị nhỏ nhất của x, ta có thể sử dụng đạo hàm của biểu thức ban đầu:
   (x^3 + x^2 + 36x – 3)’ = 3x^2 + 2x + 36
   Đạo hàm này bằng 0 khi và chỉ khi:
   3x^2 + 2x + 36 = 0
   Giải phương trình này, ta có:
   x = (-2 ± sqrt(2^2 – 4336)) / (2*3)  -3.12 hoặc x  1.12
   Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức ban đầu đạt được khi x  -3.12, và giá trị đó là:
   (-3.12)^3 + (-3.12)^2 + 36(-3.12) – 3  -118.85
   Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức ban đầu là khoảng -118.85.

   23:04

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới