3/ 4 ( x-5 ) +15/50-2x^2 +7/ 6(x+5)

3/ 4 ( x-5 ) +15/50-2x^2 +7/ 6(x+5)Viết một bình luận

Câu hỏi mới