`{x^3 – 6x^2 + x -8 }/{ x-3 }`tìm giái trị nguyên của `x` để phân thức giá trị nguyên

`{x^3 – 6x^2 + x -8 }/{ x-3 }`tìm giái trị nguyên của `x` để phân thức giá trị nguyênViết một bình luận

Câu hỏi mới