|x|=3x+8 x-5/3<x-8/7 5-(x-6)=4.(3-2x) 2x-5/3=4x-1/2

|x|=3x+8
x-5/3<x-8/7
5-(x-6)=4.(3-2x)
2x-5/3=4x-1/2

2 bình luận về “|x|=3x+8 x-5/3<x-8/7 5-(x-6)=4.(3-2x) 2x-5/3=4x-1/2”

 1. Câu 1:
  |x|=3x+8
  Đk : xge-8/3
  TH1 :
  x=3x+8
  <=>3x+8-x=0
  <=>2x+8=0
  <=>x=-4 (không thỏa mãn)
  TH2 :
  x=-3x-8
  <=>x+3x=-8
  <=>4.x=-8
  <=>x=-2 (thỏa mãn)
  Vậy S={-2}
  Câu 2:
  x-5/3<x-8/7
  <=>x-x< -8/7+5/3
  <=>0.x<11/21 (Luôn đúng)
  Vậy bất phương trình vô số nghiệm
  Câu 3:
  5-(x-6)=4.(3-2x)
  <=>5-x+6=12-8x
  <=>11-x+8x-12=0
  <=>7.x-1=0
  <=>x=1/7
  Vậy S={1/7}
  Câu 4:
  2x-5/3=4x-1/2
  <=>2x-4x=-1/2+5/3
  <=>-2.x=7/6
  <=>x=-7/12
  Vậy S={-7/12}

  Trả lời
 2. 1) |x|=3x + 8 (ĐK : x ≥ -3/8)
  Trường hợp 1
  Nên : x = 3x + 8
    ⇔ x – 3x = 8
   ⇔ -2x = 8
   ⇔ x = -4(không thõa mãn)
   Trường hợp 2 :
   x = -3x – 8
    ⇔ x + 3x = -8
   ⇔ 4x = -8
   ⇔ x = -2(thõa mãn)
  Vậy S = { – 2}
  2) x – 5/3 < x – 8/7
  ⇔ x – x < 5/3 – 8/7
  ⇔ 0 < (11)/(21) ( đúng)
  Vậy phương trình vô số nghiệm
  3) 5 – (x – 6) = 4.(3 – 2x)
  ⇔ 5 – x + 6 = 12 – 8x
  ⇔ 11 – x = 12 – 8x
  ⇔ 7x = 1
  ⇔ x = 1/7
  Vậy S = {1/7}
  4) 2x – 5/3 = 4x – 1/2
  ⇔ 2x – 4x = 5/3 – 1/2
  ⇔ -2x = 7/6
  ⇔ 2x = -7/6
  ⇔ x = (-7)/(12)
  Vậy S = {-7/(12)}
   

  Trả lời

Viết một bình luận