x²-4x+4=0 giải pt t coa làm nhưng bị sai hép mi

x²-4x+4=0
giải pt
t coa làm nhưng bị sai hép miViết một bình luận

Câu hỏi mới