x+5/85 cộng x+7/83 = x+9/81 cộng x+11/79

x+5/85 cộng x+7/83 = x+9/81 cộng x+11/79

2 bình luận về “x+5/85 cộng x+7/83 = x+9/81 cộng x+11/79”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
       (x+5)/85 + (x+7)/83 = (x+9)/81 + (x+11)/79
   <=> ((x+5)/85 + 1) + ((x+7)/83 + 1) = ((x+9)/81 + 1) + ((x+11)/79 + 1)
   <=> ((x+5)/85 + 85/85) + ((x+7)/83 + 83/83) = ((x+9)/81 + 81/81) + ((x+11)/79 + 79/79)
   <=> (x + 5 + 85)/85 + (x+7+83)/83 = (x + 9 + 81)/81 + (x + 11 + 79)/79
   <=> (x + 90)/85 + (x + 90)/83 = (x + 90)/81 + (x + 90)/79
   <=> (x + 90)/85 + (x + 90)/83 – (x + 90)/81 – (x + 90)/79 = 0
   <=> (x + 90)(1/85 + 1/83 – 1/81 – 1/79) = 0
   <=> x + 90 = 0   (text{Vì} 1/85 + 1/83 – 1/81 – 1/79 \ne 0)
   <=> x = -90
       Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {-90}
  *Xin câu trả lời hay nhất*
  ~MioWiky~

  Trả lời
 2. (x+5)/85+(x+7)/83=(x+9)/81+(x+11)/79
  => ((x+5)/85+1)+((x+7)/83+1)=((x+9)/81+1)+((x+11)/79+1)
  => (x+90)/85+(x+90)/83=(x+90)/81+(x+90)/79
  => (x+90)/85+(x+90)/83-(x+90)/81-(x+90)/79=0
  => (x+90)(1/85+1/83-1/81-1/79)=0
  => x+90=0
  => x=-90
  color{Red}{@sac17112009} 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới