`(x-85)/15 + (x-86)/14 + (x-87)/13 + (x-127)/9 =0` giải pt :)

`(x-85)/15 + (x-86)/14 + (x-87)/13 + (x-127)/9 =0`
giải pt 🙂Viết một bình luận

Câu hỏi mới