$9x^{2}$ – (6x + 2).(x – 5) = 1

$9x^{2}$ – (6x + 2).(x – 5) = 1Viết một bình luận

Câu hỏi mới