a) x^2 – 2xy + y^2 – 2021x + 2021y b) 3x(x+2) – 3x^2 = 18

a) x^2 – 2xy + y^2 – 2021x + 2021y
b) 3x(x+2) – 3x^2 = 18

2 bình luận về “a) x^2 – 2xy + y^2 – 2021x + 2021y b) 3x(x+2) – 3x^2 = 18”

 1. a, x² – 2xy + y² – 2021x + 2021y
  = (x-y)² – 2021(x-y)
  = (x-y)(x – y – 2021)
  b, 3x(x+2) – 3x² = 18
  3x² + 6x – 3x² = 18
  6x=18
  x=3

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  x^2 – 2xy + y^2 – 2021x + 2021y
   =(x-y)^2-2021(x-y)
   =(x-y)(x-y-2021)
  b)
  3x(x+2) – 3x^2 = 18
  =>3x^2+6x-3x^2=18
  =>6x=18
  =>x=18:6
  =>x=3
  Vậy x=3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới