a = (x + 2/x² – 5) +( x – 2/x² + 5x) : x² +10/ x²- 25

a = (x + 2/x² – 5) +( x – 2/x² + 5x) : x² +10/ x²- 25

1 bình luận về “a = (x + 2/x² – 5) +( x – 2/x² + 5x) : x² +10/ x²- 25”

 1. A= ((x + 2)/(x² – 5x) + (x – 2)/(x² + 5x)) : (x² +10)/(x²- 25
  =((x+2)/(x(x-5)) + (x-2)/(x(x+5))) : (x^2+10)/(x^2 -25)
  =((x+2)(x+5)+(x-2)(x-5))/(x(x^2-25)) . (x^2 -25)/(x^2 +10)
  =(x^2+7x+10+x^2 -7x+10)/(x(x^2 -25)) . (x^2 -25)/(x^2 +10)
  =(2x^2 +20)/(x) . (1)/(x^2 +10
  =(2(x^2 +10))/(x) . (1)/(x^2 +10)
  = 2/x.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới