a) 3x-1/x²+1 > 0 b) -x²-3/9-2x < 0 Giup minh voi ah

a) 3x-1/x²+1 > 0
b) -x²-3/9-2x < 0
Giup minh voi ah

2 bình luận về “a) 3x-1/x²+1 > 0 b) -x²-3/9-2x < 0 Giup minh voi ah”

 1. a, $\frac{3x-1}{x^{2}+1}$ > 0
  Vì $x^{2}$ +1 $\geq$ 0 ∀ $x$
  ⇔ 3$x$-1 > 0
  ⇔ 3$x$ > 1
  ⇔ x > $\frac{1}{3}$ 
  Vậy nghiệm của bất phương trình là x > $\frac{1}{3}$ 
  b, $\frac{-x^2-3}{9-2x }$
  ⇔ $\left \{ {{-x^2-3 > 0} \atop {9 – 2x >0}} \right.$
       $\left \{ {{-x^2-3<0} \atop {9-2x<0}} \right.$
  ⇔$\left \{ {{x∈∅} \atop {x<\frac{9}{2}}} \right.$
      $\left \{ {{x∈R} \atop {x>\frac{9}{2}}} \right.$ 
  Vậy  S = ( $x$|$x$>$\frac{9}{2}$ )
  $#bacchien2110$

  Trả lời

Viết một bình luận