A.3(x-1)-7=5(x+2) B.3x+1/2-x+3/5=x/10+2 C.x-2-x=x-8

A.3(x-1)-7=5(x+2)
B.3x+1/2-x+3/5=x/10+2
C.x-2-x=x-8
Viết một bình luận