a, |x-3: = 27 b, | 5- 3x| = -6 c, 12 – |x + 7 | = 3x

a, |x-3: = 27
b, | 5- 3x| = -6
c, 12 – |x + 7 | = 3x

1 bình luận về “a, |x-3: = 27 b, | 5- 3x| = -6 c, 12 – |x + 7 | = 3x”

 1. a, |x-3| = 27
  TH1: x-3= 27     x=27=3            x=30
  TH2: x-3=-27    x=-27+3           x=-24
  vạy x= {30:-24}
  b, |5-3x| luôn lớn hơn 0 
  phương trình vô nghiệm
  c,12-|x+7| =3x      |x+7| =12-3x         
  TH1: x+7=12-3x       x+3x= 12-7      4x=5    x=5/4
  TH2: x+7=-12+3x    x-3x= -12-7      -2x=-19           x=19/2
  vậy x={19/2; 5/4}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới